fbpx

Polisi Cynaliadwyedd Amgylcheddol

2 Gorffennaf 2024 — Pobl Tech

Bwriad

Mae’r Polisi Cynaliadwyedd Amgylcheddol hwn yn ffurfioli ein hymrwymiad i gefnogi egwyddorion cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn cydnabod bod amgylchedd cynaliadwy yn ganolog i’n bywydau a’n gwaith.

Nod ein Polisi Cynaliadwyedd Amgylcheddol yw:

  • gweithredu camau amgylcheddol o fewn y cwmni.
  • monitro camau gweithredu a gwelliannau amgylcheddol yn fewnol.
  • cyfathrebu mentrau amgylcheddol yn fewnol ac yn allanol.

Cwmpas

Mae’r polisi hwn a gweithdrefnau cysylltiedig yn berthnasol i’r holl gyfarwyddwyr, staff a chontractwyr sy’n gweithio i’r cwmni.

Polisi

Mae Pobl Tech yn parchu ein perthynas â’r amgylchedd naturiol a’i ecosystemau. Rydym yn cydnabod yr effeithiau andwyol y gall gweithgarwch dynol eu cael a chymryd camau i atal diraddio’r systemau naturiol hynny.

Rydym yn ymrwymo i’r egwyddorion a’r arferion canlynol:

Monitro a rheoli ein perfformiad amgylcheddol a gweithio tuag at dargedau a osodwyd i leihau effeithiau andwyol.
Cydymffurfio â pholisi, arferion, rheoliadau a deddfwriaeth amgylcheddol Cenedlaethol a Lleol perthnasol, a deddfwriaeth sy’n benodol i’r diwydiant.
Lleihau’r defnydd o adnoddau naturiol mewn gweithrediadau dyddiol, gan gynnwys dŵr, papur ac ynni.
Cynyddu ailgylchu adnoddau.
Gwaredu gwastraff yn briodol, gan gynnwys e-wastraff mewn canolfannau e-wastraff dynodedig.
Ymrwymo i egwyddorion atal llygredd i’r amgylchedd a gwelliant parhaus.
Lleihau llygredd trwy gymryd camau i gyfyngu ar allyriadau carbon o ganlyniad i deithio mewn cerbydau ac awyr.
Annog y defnydd o ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy, megis beicio.
Lle bo modd, annog cyflenwyr a chontractwyr i gyrraedd safonau uchel o berfformiad amgylcheddol.
Cyfleu’r polisi hwn i’r holl weithwyr, contractwyr a rhanddeiliaid eraill, yn ogystal â sicrhau bod y polisi hwn ar gael i’r cyhoedd.
Adrodd ar berfformiad amgylcheddol y cwmni mewn cyfathrebu mewnol ac allanol, lle bo’n berthnasol.
Adolygu’r polisi hwn yn flynyddol a mesur targedau a pherfformiad fel rhan o’r adolygiad hwnnw.

Cyfrifoldeb ac Adolygu

Cyfrifoldeb Rheolwyr Pobl Tech yw’r Polisi Cynaliadwyedd Amgylcheddol hwn.

Diweddarwyd y polisi hwn ddiwethaf ar 16/08/23

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gadewch i ni siarad am eich syniadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych
hello@pobl.tech

Adroddiad Digidol am Ddim

14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ

© Pobl Tech