Asiantaeth ddigidol

Amdanom ni

Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n dylunio gwefannau, yn datblygu llwyfannau ac yn adeiladu apiau gwe, gan greu atebion deallus ac atyniadol i fusnesau a sefydliadau.

Pwy ydyn ni

Sefydlwyd Pobl Tech yn 2018 i helpu busnesau a sefydliadau i adeiladu gwefannau ac apiau gwe, mawr a bach. Wedi ein hysbrydoli gan ein profiadau yn y diwydiant, roeddem am flaenoriaethu dylunio ynghyd â datblygu, i adeiladu atebion cwbl hygyrch, dwyieithog ac ymatebol a oedd yn edrych yn wych.

Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, dechreuon ni ddylunio ac adeiladu gwefannau ar gyfer cwmnïau lleol, mewn sawl achos yn helpu busnesau i adeiladu gwefannau a oedd yn mynd y tu hwnt i ofynion gwefan arferol. Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio ledled Cymru a’r DU ar amrywiol atebion digidol.

P’un a ydych chi’n gwmni newydd neu’n gwmni mawr, mae croeso i bawb gysylltu. Oherwydd ein profiad, rydym yn gallu datrys problemau ar unrhyw raddfa, sy’n golygu y byddwch yn cael yr ateb iawn i chi. Gyda degawdau o brofiad mewn dylunio a datblygu gwe, mae ein tîm yn adeiladu atebion pwrpasol, proffesiynol a dibynadwy sydd nid yn unig yn edrych yn wych ond hefyd yn gweithio’n galed i’ch sefydliad.

Rydyn ni yma i weithio gyda chi a datblygu’r datrysiad gorau posib, ac am adeiladu’r union beth sydd ei angen arnoch chi.

cardiff

Ein Gwerthoedd

Mae ein gwerthoedd yn gyrru popeth a wnawn fel asiantaeth ac rydym yn dilyn y rhain ar bob cyfle.

Arloesi

Daw arloesedd mewn sawl ffurf. Gall fod yn feiddgar ac yn fawr, ond gall hefyd fod yn syml. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i arloesedd yn eich prosiect.

Perthnasau

Mae bod yn hawdd i weithio gyda yn allweddol i ni fel cwmni. Byddwn yn cyfathrebu’n glir ac yn agored gyda chi bob amser.

Rhoi defnyddwyr yn gyntaf

Gyda phob datrysiad, rydyn ni bob amser yn cadw’r defnyddiwr mewn cof. Bydd y profiad yn cael ei deilwra o amgylch y defnyddiwr.

Meddwl am eraill

Rydym yn gwneud ein gorau glas i greu atebion sy’n gweithio’n galed i bawb, ac mae hyn yn amrywio o hygyrchedd i ystyriaethau iaith. Rydym am i brofiad ein datrysiad fod y gorau y gall i bawb.

Cyfarfod â'r tîm

Jon Ford

Prif Ddylunydd

Mae Jon yn ddylunydd graffig gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio ar brosiectau gwe, argraffu a brandio ar gyfer busnesau a sefydliadau ledled y DU a thramor. Mae ei ddull ‘seiliedig ar syniadau’ o ddylunio wedi ennyn cydnabyddiaeth o fewn y diwydiant ac wedi gweld ei waith dylunio yn cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau dylunio mawr. Mae Jon wedi gweithio i nifer o asiantaethau dylunio, gan arwain prosiectau brand a gwe ar gyfer cleientiaid fel Tata Steel, Prifysgol Caergrawnt a’r GIG. Mae ganddo hefyd gyfoeth o brofiad o ddylunio datrysiadau cyfeillgar yn ddwyieithog gan gynnwys prosiect Cartefu ar gyfer Age Cymru a Phrifysgol Cymru. Yn fwy diweddar mae ei waith wedi canolbwyntio mwy ar ddigidol, dylunio cymwysiadau gwe a systemau. Mae’r rhain wedi cynnwys systemau rheoli gofal iechyd cymhleth, systemau archebu, ac offer rheoli staff ar-lein.

Matthew Webley

Prif Ddatblygwr

Mae Matt yn brif-ddatblygwr gyda dros 20 mlynedd o brofiad ar ôl gweithio gydag ystod o fusnesau a sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat ac yn credu’n gryf mewn dablygiadau aroloesol a gwyrdd.

Mae ganddo brofiad o arwain datblygiadau blaengar ar raddfa fawr ar gyfer nifer o sefydliadau a diwydiannau, gan gynnwys sectorau ariannol, iechyd, y gyfraith ac e-fasnach yn ogystal â gweithio gyda phrosiectau sy’n dod o dan Safonau’r Iaith Gymraeg

Y tu allan i’w fywyd proffesiynol mae Matt yn hoffi mynd allan ar anturiaethau gyda’i deulu. Sy’n cynnwys, beicio mynydd, rhedeg, a cherdded yn y coed, i fyny mynyddoedd ac ar y traeth

Gweithio gyda ni

Ydych chi am weithio gydag asiantaeth?

Anfonwch eich CV atom er mwyn i ni allu siarad.

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech