Egwyddorion craidd

Beth sy'n bwysig i ni

Byddwn yn darparu datrysiad cwbl ymatebol, amlieithog, a hygyrch gan sicrhau cydymffurfiaeth â GDPR

Amlieithog

Mae amlieithrwydd a’r Gymraeg yn bwysig i ni.

Fel asiantaeth ddigidol yng Nghaerdydd, mae Cymru a’r iaith Gymraeg yn bwysig i’n hunaniaeth ddiwylliannol fel cwmni ac rydym yn mwynhau adeiladu atebion cwbl amlieithog effeithiol.

Yn ogystal â rheolwyr ansawdd dwyieithog mewnol, rydym hefyd yn gweithio gydag asiantaethau cyfieithu achrededig Llywodraeth Cymru er mwyn cyflawni safonau iaith o’r ansawdd uchaf.

Mae gennym hefyd arbenigwyr mewnol sy’n rhoi arweiniad ar ganllawiau’r Safonau Iaith Gymraeg ac sy’n gallu creu datrysiad pwrpasol wedi’i deilwra i’ch gofynion iaith personol.

Hygyrchedd

Rydym yn ymwybodol o ofynion hygyrchedd cynnwys gwe.

Mae hygyrchedd yn ofyniad allweddol i sicrhau bod pob defnyddiwr yn cael profiad cadarnhaol. Fel rhan o’r gwaith adeiladu, mae’r dylunwyr a datblygwyr yn canolbwyntio ar helpu pawb i fwynhau’r profiad ar y datrysiad.

Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar y pedair egwyddor allweddol sy’n darparu’r sylfaen ar gyfer Hygyrchedd Cynnwys Gwe:

  • Gwybodaeth ganfyddadwy a rhyngwyneb defnyddiwr
  • Rhyngwyneb defnyddiwr 
  • Gwybodaeth ddealladwy
  • Cynnwys cadarn a dehongliad dibynadwy

Mae’r egwyddorion hyn yn ganllawiau sy’n darparu’r fframwaith a’r amcanion cyffredinol sy’n ein helpu i gyflawni lefel o gydymffurfiaeth sy’n hyrwyddo profiad cynhwysol i’r holl ddefnyddwyr.

Ymatebol

Rydym yn dylunio ein gwefannau i fod yn ymatebol, gan addasu i unrhyw faint sgrin fel eu bod yn gweithio mor effeithiol ar ffôn ag y maent ar liniadur.

Mae ein holl wefannau a chymwysiadau gwe yn cael eu datblygu’n ymatebol o’r gwaelod i fyny. Rydym yn sicrhau ymatebolrwydd traws-ddyfais trwy ddefnyddio fframwaith ymatebol, gan ddewis beth sy’n gweddu orau i’r datrysiad.

Mae ein datrysiadau yn gweithio;n effeithiol ar ffonau symudol ac wedi’u datblygu i fod yn gwbl ymatebol. Bydd yr ateb yn gweithio’n effeithlon ar bob platfform, fel bwrdd gwaith / gliniadur, llechen a ffôn clyfar.

GDPR

Rydym yn creu atebion sy’n cydymffurfio â GDPR yn llawn.

Gyda’n holl brosiectau, rydym yn cadw at yr egwyddorion sydd yn y GDPR. Bydd defnyddwyr bob amser wrth wraidd pob penderfyniad a wneir neu broses a wneir ynghylch data.

Bydd yr ateb yn cydymffurfio’n llawn â GDPR wrth ei lansio a bydd yn cynnwys datganiad cydymffurfio GRPD a Pholisi Preifatrwydd. Megis bod ar gael yn hawdd i bob defnyddiwr yn newislen troedyn gwefan.

Os yw’n berthnasol, gallwn gynnwys manylion y Swyddog Diogelu Data pwrpasol, ynghyd â manylion cyswllt i ddefnyddwyr ymholi.

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech